Funkcja inspektora budowlanego. Zakres obowiązków.

Home Inspection

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego określone są przede wszystkim przez prawo budowlane. Ma on za zadanie reprezentować inwestora na budowie, sprawując pieczę nad zgodnością realizacji z projektem. Inspektor sprawuje nadzór nad jakością wykonywanych robót, wykorzystywanych materiałów budowlanych oraz potwierdzać wykonane roboty. Jak dokładnie wygląda praca inspektora na budowie?

Obowiązki prawne

Jak zostało wspomniane we wstępie, według polskiej ustawy inspektor kontroluje, czy roboty realizowane są zgodnie z projektem, a także pozwoleniem na budowę oraz przepisami, normami obowiązującymi w kraju oraz zasadami wiedzy technicznej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z tak zwaną sztuką budowlaną. Ustawa nie mówi o kontroli zgodności robót z umową, jednak inwestor może podpisać z inspektorem umowę, która będzie zobowiązywała go do tego. Jeśli chodzi o materiały budowlane, inspektor powinien sprawdzać, czy nie są one wadliwe oraz, czy są dopuszczone do obrotu. Odbiór robót odbywa się wieloetapowo. Inspektor jest zobowiązany do odbierania robót, które ulegają zakryciu lub zanikają. Najprostszym przykładem są fundamenty, których nie dałoby się skontrolować po zakończeniu realizacji całego obiektu. Inspektor powinien również uczestniczyć w odbiorach wszystkich instalacji.

Obowiązki dodatkowe

Firmy wykonawcze, które oferują funkcję inspektora nadzoru, jak Largo Hale z Gdańska, zapewniają także fachową kontrolę nad opracowaniem dokumentów. Inspektor może uczestniczyć wówczas w realizacji inwestycji od etapu projektu po odbiór końcowy. Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem wymaganej dokumentacji, przedmiaru i kosztorysu. Inwestor może powierzyć mu także sprawdzenie kompletności i prawidłowości zapisów umowy. Stanowisko inspektora jest niezwykle odpowiedzialne, ponieważ może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli obiekt nie będzie spełniał przepisów i norm. Nie jest natomiast odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z oczekiwaniami inwestora. To na firmie wykonawczej ciąży odpowiedzialność na przykład za wybór niewłaściwego koloru ścian, podłóg czy stolarki.

Uprawnienia inspektora

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy, ten z kolei podległym mu inżynierom. Polecenia te muszą zostać zapisane w dzienniku budowy. Polecenia te mogą dotyczyć usuwania zagrożeń i nieprawidłowości wykonywanych robót oraz wykonywania badań i prób. Inspektor może także zlecić wykonanie ekspertyz, a także okazanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów i urządzeń do stosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *